كنداكتيويتي متر يا ECمتر يا هدايت سنج روميزي

کالای جدید  كنداكتيويتي متر يا ECمتر يا هدايت سنج روميزي

OH-EC-3000

ST3000C

OHUAS سوئيس

جدید

BENCH CONDACTIVITI METER

STARTER 3000C

Cond. 0.0us/cm~199.9mS/cm
TDS 0.1mg/L~199.9g/L
0~100°C

  • هدايت سنج روميزي اوهاس سوئيس به همراه پايه نگهدارنده الكترود
  • قابليت اندازه گيري EC/TDS/C
  • رنج اندازه گيري EC:0-199/9 mS/cm
  • رنج اندازه گيري TDS:0.1-199.9 g/l
  • رنج اندازه گيري C: 0-100 c
  • قابل اتصال به كامپيوتر
  • داراي حافظه داخلي
  • همراه با برگه كاليبراسيون كارخانه سازنده