دستگاه اندازه گیری پرتابل

دستگاه اندازه گیری پرتابل

50370

PH 201

لوترون تایوان

جدید

  • رنج اندازه گیری 14-0
  • دقت 1/0