دستگاه اندازه گیری PHخاک

دستگاه اندازه گیری PHخاک

50372

PH-212

لوترون تایوان

جدید

  • رنج اندازه گیری 14-0
  • دارای محلولهای بافر 7-4 
  •  کیف حمل
  • دقت اندازه گیری PH 0/01