چيني

چيني

17202

بدون لعاب

ایران زمین توانا تجهیز

جدید

  • 17202-A در بسته های 5 عددی X25X5mm 
  • 17202-Bدر بسته های 10 عددی X25X5mm  
  • 17202-Cدر بسته های 20 عددی X25X5mm 
  • 17202-Dدر بسته های 50 عددی X25X5mm