اسید کلرید ریک

 اسید کلرید ریک

17208

0.1نرمال

زمین توانا تجهیز

جدید

  • اسید کلرید ریک 0.1 نرمال برای تشخیص کانیها و سنگهای کربناته که با اسید سرد و رقیق واکنش نشان میدهند از قبیل کلسیت
  • وزن 0.5 لیتر
  • این پکیج شامل اسید کلرید ریک یکدهم نرمال نیم لیتر /1عدد شیشه قره چکان 30 ml/   یک جفت دستکش لاتکس
    تهیه شده در شرکت زمین توانا تجهیز