اسید کلرید ریک

 اسید کلرید ریک

17209

0.1نرمال

زمین توانا تجهیز

جدید

  • اسید کلرید ریک 0.1 نرمال برای تشخیص کانیها و سنگهای کربناته که با اسید سرد و رقیق واکنش نشان میدهند از قبیل کلسیت
  • وزن 1 لیتر
    این پکیج شامل اسید کلرید ریک یکدهم نرمال یک لیتر /2عدد شیشه قره چکان 30 ml/   دو جفت دستکش لاتکس

    تهیه شده در شرکت زمین توانا تجهیز
  •