اسید کلرید ریک

اسید کلرید ریک

17210

0.1نرمال

زمین توانا تجهیز

جدید

  • اسید کلرید ریک 0.1 نرمال برای تشخیص کانیها و سنگهای کربناته که با اسید سرد و رقیق واکنش نشان میدهند از قبیل کلسیت
  • وزن 4 لیتر
  • تهیه و توزین زمین توانا تجهیز