دفترچه عملیات صحرایی

 دفترچه عملیات صحرایی

17350

دفترچه فیلد

چاپ ایران

جدید

  •  دفترچه حاوی

جداول مختلف سنگ شناسی

دارای نقشه  رنگی زمین شناسی ایرانی

جدول مقایسه ای ستون چینه شناسی

جدول دورانهای زمین شناسی

استریونت 3 مدل

کاغذ شطرنجی و ساده

  • دارای جلد سخت یا HARD COVER
  • قابل استفاده برای تمامی متخصصین علوم زمین