فایل حمل نقشه

 فایل حمل نقشه

JL-HT-604

چین

جدید

  • فایل لوله ای از جنس پلاستیک
  • طول لوله قابل تغییر در کمترین حالت طول لوله48 سانتیمت و در بیشترین حالت طول لوله 95 سانتیمتر
  • قطر لوله 7.5 سانتیمتر
  • دارای بند حمایل و دربدار