ست طلا شویی / گلدپن کیت/ Gold Pan Kit

کالای جدید ست طلا شویی / گلدپن  کیت/ Gold Pan Kit

1651410 ا

Deluxe

ساخت GARRETT آمریگا اتمام موجودی

جدید

<strong><em><u><span dir="RTL">ست اکتشافی طلا شویی پلاسری </span></u></em></strong><br /> <span dir="RTL">این مجموعه شامل &nbsp;گلد پن یا همان لاوک با اندازه های مختلف &nbsp;به همراه یک الک برای جداسازی نمونه سنگهای باطله میباشد از اختصاصات لاوک ها اول میتوان به جنس محکم و با دوام آن از نوع ABS اشاره کرد و بعد به&nbsp; نوع شیارها </span><span dir="RTL">و برجستگی های دوردیواره &nbsp;لاوک اشاره کرد که در هر مرحله &nbsp;از شستشو مانع از دست رفتن نمونه های طلا میشوند </span><br /> <span dir="RTL">وسایل این مجموعه&nbsp; 9 تایی به شرح زیر میباشد<br /> 1-&nbsp; 14&quot; Gold Trap<sup>&trade;</sup> pan<br /> 2-&nbsp; 15&quot; SuperSluice<sup>&trade;</sup> pan<br /> 3-&nbsp; 14&quot; Sifter/Classifier<br /> 4-&nbsp; 10&quot; Backpacker pan<br /> 5-&nbsp;&nbsp; Gold Guzzler bottle<br /> 6-&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2 Gold vials<br /> 7-&nbsp;&nbsp; Tweezers/magnifier<br /> <em>8-&nbsp;&nbsp;&nbsp; How to Find Gold</em> field guide by<br /> &nbsp; &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Charles Garrett and Roy Lagal<br /> <em>9-&nbsp;&nbsp; Gold Panning Like a Pro</em> DVD<br /> &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; (featuring Freddy Dodge)<br /> <br /> اتمام موجودی</span><br /> <br />