عدسی دستی /لوپ دستی/HAND LENS

عدسی دستی /لوپ دستی/HAND LENS

20402

SilverGEO

چین

جدید

The SilverGEO™ high quality dual magnifying lens offers outstanding optics housed a strong metal body. This field lens has a 10x and a 20x. It comes in a neat display case. The loupe has a 10x lens and a 20x lens.

Eyepiece Size

10x - 18mm (Triplet)
20x - 12mm (Five Elements)

  • عدسی دستی دوبل با بدنه فلزی و مستحکم
  •     بزرگنمایی : 10 برابر و 20 برابر
  •     قطر عدسی : 18-12
  •     نوع لنز : Triplet
  •      شکل بدنه : گرد دو طرفه
  • مناسب برای تمامی گروهها و کارشناسان اعم از کانی شناسان و متخصصین سنگهای قیمتی