عينك آفتابي صحرايي

 عينك آفتابي صحرايي

15104

PELTOR

تحت ليسانس سوئد ساخت تايوان

جدید

  • UVداراي شيشه سفيد ، دودي ، و زرد ، قابل تعويض ضد
  •  دسته عينك استاندارد ساده 
  •  دسته عينك كشدار
  •  داراي کیف کمری
  • ديواره چرمي دور شيشه جهت جلو گيري از ورود عرق صورت