اوركت پر با رويه پلي آميد

اوركت پر با رويه پلي آميد

13200

TCM

آلمان

جدید

  • مناسب براي توپوگرافي خشن و برودت بالا در سايزهاي XLو L