چکش زمین شناسی

چکش زمین شناسی

10109

پتروگرافی

ساخت چین

جدید

چکش زمین شناسی /ساخت چین
وزن 820 گرم/یک تکه / دسته مشکی
بدون ضمانت