پتک سنگ شکنی دو سرتخت

پتک سنگ شکنی دو سرتخت

10206

WHITE HOUSE

انگلیس

جدید

  • پتک سنگ شکنی دو سرتخت با وزن 1500 گرم با دسته کوتا فیبرگلاسپ
  • پتک سنگ شکنی دو سرتخت با وزن 1500 گرم