پتک سنگ شکنی دو سرتخت

پتک سنگ شکنی دو سرتخت

10211

SANDVIK

مشترک سوئد ایتالیا

جدید

  • پتک سنگ شکنی دو سرتخت
  •  وزن 1000 گرم 
  • دسته کوتاه چوبی دو تکه
  • دسته ساخت ایتالیا /سر پتک ساخت سندویک  باهکو سوئد