پتک سنگ شکنی دو سرتخت

پتک سنگ شکنی دو سرتخت

10214

Genius

کانادا

جدید

  • پتک سنگ شکنی دو سرتخت با وزن 1125 گرم با دسته کوتاه یک تکه
  • پتک  دو سرتخت
  • (2.5 پوند) وزن 1125 گرم