پتک سنگ شکنی دو سرتخت

پتک سنگ شکنی دو سرتخت

10215

Genius

کانادا

جدید

  •     پتک سنگ شکنی دو سرتخت با وزن 1800 گرم با دسته کوتاه یک تکه
  • پتک سنگ شکنی دو سرتخت با وزن 1800 گرم