مجموعه صحرایی چکش

کالای جدید مجموعه صحرایی چکش

10300

SET-1

استوینگ آمریکا

جدید

یک مجموعه مناسب برای فعالیت های پی جویی و اکتشافی
شامل
1-چکش زمین شناسی پتروگرافی استوینگ امریکا دسته آبی
2- بند چرمی مفتولی برای دسته چکش استوینگ آمریکا
3-جلدبرزنت نایلونی استوینگ تایوان
4- محافظ چشم
5- عدسی دستی20 برابر دارای نور LED

برحسب نیاز میتوان عدسی دستی را با عدسی های X30 و یا 40 X تعویض نمود