مجموعه صحرایی چکش

کالای جدید مجموعه صحرایی چکش

10301

SET-2

استوینگ آمریکا

جدید

یک مجموعه مناسب برای فعالیت های پی جویی و اکتشافی
شامل
1-چکش زمین شناسی پتروگرافی استوینگ امریکا دسته چرمی
2-جلدبرزنت نایلونی استوینگ تایوان
3- محافظ چشم
4- عدسی دستی 20برابر دارای نور LED

برحسب نیاز میتوان عدسی دستی را با عدسی های X30 و یا 40 X تعویض نمود