کیف حمایل

کیف حمایل

16121

برزنتی

ایران -زمین توانا تجهیز

جدید

  • کیف برزنتی زمین شناسی
  • قابلیت حمل نمونه حداقل 10 کیلو 
  • تهیه شده از برزنت مستحکم خارجی
  • رنگ سبز تیره -تک رنگ