کیف حمل وسایل

کیف حمل وسایل

202660

سری PTB

BAHCOایتالیا

جدید

  • ABSاز جنس
  • دارای استاندارد SNA EUROPE
  • در ابعاد 270x660x290mm
  • کیف صحرایی مناسب برای حمل نمونه
  • مناسب برای حمل وسایل
  • ساخت ایتالیا
  • امکان قفل کردن درب کیف