portable weatherstation

portable weatherstation

255295

11 کاره

TCM TCHIBO آلمان

جدید

 • دستگاهي پرتابل جيبي با توانايي هاي ويژه
 • قابلیت اندازه گیری
 •  300 - 1100 دقت 1/0  mbarفشار هوا -رنج اندازه گيري
 • 8.86-32.48inHg دقت 01/0
 • در جه حرارت - رنج اندازه گيري 60تا -10 درجه سانتي گراد دقت 1/0 درجه 
 • رطوبط هوا - رنج اندازه گيري 25تا 90 درصد 
 • پیش بینی وضع هوا
 • نمایش باتری
 •  تقویم /کورنومتر و ساعت
 • ارتفاع سنجي - رنج اندازه گيري -706 تا 9164m
 • ابعاد110x70x20mm