بادسنج دستی

 بادسنج دستی

60101

آلمانی

جدید

  • با قابلیت اندازه گیری وزن باد تا m/s 23