بادسنج پره ای

بادسنج پره ای

60102

AM-4220

لوترون تایوان

جدید

  • سرعت اندازه گیری 35-9/0 متر بر ثانیه
  • با قابلیت تبدیل واحدها