فشارسنج دستی هوا

 فشارسنج دستی هوا

60107

سوکیشای ژاپن

جدید

  • با جلد چرمی
  • رنج اندازه گیری mmHg 800-440