Aneroid Barometer دستگاه اندازه گیری فشار هوا (ایستگاهی)

 Aneroid Barometer دستگاه اندازه گیری فشار هوا (ایستگاهی)

60113A

Yanagi ژاپن

جدید

  • Type : 8A
  • رنج اندازه گیری m bar 1045~915
  • رنج اندازه گیری mm Hg 785~685