متر دیسکی

متر دیسکی

40169

LTG-30

فرانسه تحت لیسانس چینBAHCO

جدید

  • طول 30 متر
  •  متری متر فلزی روکش شده
  • استاندارد اروپا SNA EUROPE
  • Double coat