متر چرخدار

 متر چرخدار

40171

MV-150

تحت لیسانس BAHCOفرانسه ساخت کره

جدید

  • دسته تلسکوپی
  •  قطر چرخ cm 15.2
  • رنج اندازه گیری 10 کیلومتر
  • دقت شماره انداز 1 دسیمتر