متر چرخدار

 متر چرخدار

40175

EN-R500

کره تاجیما tajima

جدید


  • دسته تلسکوپی
  •  قطر چرخ cm 15.2
  • رنج اندازه گیری 10 کیلومتر
  • دقت شماره انداز 1 دسیمتر
  • طول دسته 108سانتیمتر