ترازیاب

ترازیاب

TR-NA-28

NA728

لایکا

جدید

  • دقت 5/1 میلیمتر در یک کیلومتر رفت و برگشت
  • بزرگنمایی شیئی 28 برابر