ترازیاب

ترازیاب

TR-NA-30

NA730

لایکا

جدید

  • دقت 1 میلیمتر در یک کیلومتر رفت و برگشت
  • بزرگنمایی شیئی 32 برابر