قدم شمار یا پدو متر

قدم شمار یا پدو متر

222674

شش کاره

آلمان TCM

جدید

شامل

  •  قدم شمار
  • میزان کالری مصرف شده
  • زمان و مسافت طی شده
  • کرنومتر و ساعت و ...