قدم شمار یا پدو متر

قدم شمار یا پدو متر

228890

شش کاره

آلمان TCM

جدید

شامل

  •  قدم شمار
  • میزان کالری مصرف شده
  • زمان و مسافت طی شده
  • کرنومتر و ساعت و ...