پانتوگراف فلزی

 پانتوگراف فلزی

8053

ROST

اتریش

جدید

  • اندازه cm80
  •  بهمراه متعلقات
  • جعبه حمل