پلانیمتر لنزی بازو متحرک

 پلانیمتر لنزی بازو متحرک

8003A

315E

HAFF آلمان

جدید

  • بادقت اندازه گیری  05/0 -1/0 برحسب مقیاس
  •  قطر لنز 30mm
  • برای اندازه گیری سطحی به ابعاد cm 70X70
  • با سطحی به قطر cm100
  • آماده تحویل