پلانیمتر لنزی بازو متحرک

 پلانیمتر لنزی بازو متحرک

8003B

313E

HAFF آلمان

جدید

  • بادقت اندازه گیری  05/0 -1/0 برحسب مقیاس
  •  قطر لنز 30mm
  • برای اندازه گیری سطحی به ابعاد cm  50X50
  • با سطحی به قطر cm70
  • آماده تحویل