پلانیمتر سوزنی بازو متحرک

 پلانیمتر سوزنی بازو متحرک

8003C

313EF

HAFF آلمان

جدید

  • بادقت اندازه گیری  05/0 -1/0 برحسب مقیاس
  • برای اندازه گیری سطحی به ابعاد cm 50X50
  • با سطحی به قطر cm70
  • آماده تحویل