پلانیمتر لنزی بازو ثابت

 پلانیمتر لنزی بازو ثابت

8003D

317E

HAFF آلمان

جدید

  • آماده تحویل
  • بادقت اندازه گیری  1/0
  • برای اندازه گیری سطحی به ابعاد cm 50X50
  • با سطحی به قطر cm70
  • www.HAFF.DE