پلانیمتر سوزنی بازو ثابت

 پلانیمتر سوزنی بازو ثابت

8003E

317EF

HAFF آلمان

جدید

  • بادقت اندازه گیری  1/0
  • برای اندازه گیری سطحی به ابعاد cm 50X50
  • با سطحی به قطر cm70
  • آماده تحویل