پلانیمتر لنزی بازومتحرک بلند

 پلانیمتر لنزی بازومتحرک بلند

8004

OTT

آلمان

جدید

  • با دقت  05/0
  • اندازه گیری سطوح با مقیاسهای مختلف از 200تا20
  • آماده تحویل