پلانیمتر لنزی CORADI بازومتحرک

 پلانیمتر لنزی CORADI بازومتحرک

8005

SENIOR

سوئیس

جدید

  • با دقت  02/0
  • اندازه گیری سطوح با قطر mm725
  • آماده تحویل