کرویمتردجیتالی CUREVIMETER

کرویمتردجیتالی /منحنی سنج /MAP MAESURE/MAP METER/CUREVIMETER

6005

comcurve-9 junior

کویزومی kuizomi ژاپن

جدید

  • کرویمتر مدل  قلمی 
  •  ابزاری برای اندازه گیری محیط منحنی های میزان  با مقیاسهای مختلف یا هر شکل غیر هندسی و نامنظم
  • با تبدیل واحد های مختلف