کروپمتر دیجیتالی پرفشنال

 کروپمتر دیجیتالی پرفشنال

6007

ONLINE5

آلمان

جدید

  • دارای 5 حالت A-E که هر حالت 9 حافظه ذخیره دارد
  • نمایش برحسب واحدهای مختلف اندازه گیری