دستگاه پرتابل هواشناسی

دستگاه پرتابل هواشناسی

60113

مولتی پارامتر کنترل رادیویی

TCM آلمان

جدید

  • قابلیت اندازه گیری فشارهوا
  • دمای هوا در داخل و خارج محیط
  •  رطوبت هوا در داخل و خارج محیط
  • دستگاه رومیزی با قابلیت ارتباط رادیویی