فشارسنج هوا

 فشارسنج هوا

60109

THOMMEN

سوییس

جدید

  • فشارسنج دستی هوا
  • رنج اندازه گیری650-1050mbar
  • امکان نصب روی دیوار
  • کیف چرمی اورژینال مخصوص فشار سنج  آبشنال می باشد