باروترموهیگرومتر

باروترموهیگرومتر

60111

TCM آلمان

جدید

سه کاره با قابلیت اندازه گیری :

  • درجه حرارت c 50 ~ 30-
  • رطوبت 100~ 0 درصد
  • فشارهوا از hPa 1050~ 970
  • همچنین پیش بینی وضع هوا