دستگاه اندازه گیری میزان CO

 دستگاه اندازه گیری میزان CO

70501

CO-180

ساخت هنگ کنگ تحت لیسانس انگلستان

جدید

  • رنج اندازه گیری 0-1000PPM
  •  با دقت 1PPM

  • رنج اندازه گیری 0-1000PPM
  •  با دقت 1PPM