دستگاه اندازه گیری میزان اکسیژن محیط

دستگاه اندازه گیری میزان اکسیژن محیط

70550

PO2-250

lutron تایوان

جدید

  • اکسیژن سنج  پرتابل جیبی
  • رنج اندازه گیری
  • اکسیژن محیط 0-30%O2
  • دمای محیط 0-50 درجه سانتیگراد