تیغه میکرومتر 01/0 میلیمتر

 تیغه میکرومتر 01/0 میلیمتر

100611

چین

جدید